รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต


1. รายชื่อร้านขายยา
    - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
    - ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ (ขย.2)
    - ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ (ขย.3)
    - ร้านขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขย.4)
    - ร้านขายยาแผนโบราณ(ขยบ.)
    - สถานที่ผลิต ยาแผนโบราณ (ผยว.)
    - ร้านขายยาที่มีวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท ประเภท 3 และ 4
    - ร้านขายยาที่มียาเสพติด ประเภท 3
2. รายชื่อสถานพยาบาลเอกชน
    - โรงพยาบาลเอกชน
    - คลินิกเวชกรรม
    - คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
    - คลินิกทันตกรรม
    - คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
    - คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์
    - คลินิกการผดุงครรภ์
    - คลินิกแพทย์แผนไทย
    - คลินิกแพทย์แผนไทย(ประยุกต์ )
    - คลินิกแพทย์แผนจีน
    - คลินิกเทคนิคการแพทย์
    - คลินิกกายภาพบำบัด
    - สหคลินิก

3. สถานที่ผลิตอาหาร น้ำดื่มในจังหวัดอุบลราชธานี
    - สถานที่ผลิต น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
    - สถานที่ผลิต น้ำแข็ง
    - สถานที่ผลิต เครื่องดื่ม
    - สถานที่ผลิต หมูยอ
    - สถานที่ผลิต น้ำปลา และเกลือบริโภค
    - สถานที่ผลิต ข้าวบรรจุถุง

update 2018-08-01