คำสั่งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี


คำสั่งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานสถานพยาบาล
    - 1. คำสั่งคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด
    - 2. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 121/2560 เรื่องมอบหมายให้เป็นคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี
    - 3. คำสั่งคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 92/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี
    - 4. คำสั่งคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 93/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และสืบสวน สอบสวนของสถานพยาบาลเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี
    - 5. คำสั่งคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 94/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี
    - 6. คำสั่งคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 95/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสถานพยาบาลภาคเอกชนประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี